fa-IRen-US
Search
Monday, June 17, 2024
Menu

تصویب نامه هیأت وزیران برای بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین

هیأت وزیران درجلسه مورخه 19/8/1384 که در مرکز استان خراسان جنوبی تشکیل گردید بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد 10، 11، 27 و بند (ج) ماده 21، بند (الف) ماده 39 ، بندهای (د) و بند (ط) ماده 95، بند (و) ماده 101 و بند الف ماده 102 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ آئین نامه اجرائی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرائی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین
 ماده 1ـ هدف از این آئین نامه ساماندهی فعالیتها و حمایت های دولت در زمینه گسترش بنگاههای کوچک اتصادی زود بازده به منظو ردستیابی به مقاصد زیر می باشد :
  الف ـ توزیع عادلانه در مناطق به ویژه در مناطق محروم
  ب ـ توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم به ویژه مردم محروم تر
  ج ـ افزایش تولید و صادرات غیر نفتی
  د ـ تقویت تحرک اقتصادی
  هـ ـ افزایش کارایی تسهیلات بانکی
  و ـ تقویت کارآفرینی، اشتغال زایی و افزایش فرصت های شغلی جدید
 ماده 2 ـ در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
  الف ـ بنگاه های کوچک: به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) گفته می شود که میزان اشتغال آنها کمتر از 50 نفر باشد.
  ب ـ دامنه شمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، فرهنگی و آموزشی فعالیت خواهند داشت.
  ج ـ دبیرخانه کارگروه: دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان
  د ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  هـ ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  وـ منابع اعتباری: تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابلیت اعطای ان به بنگاه های بخش های تعاونی وخصوصی در قالب تسهیلات اعتباری را داشته باشد.
 ماده 3- بانک ترتیبی اتخاذ کند که در طول سال های برنامه چهارم توسعه حداقل به میزان سهم های تعیین شده در جدول زیر از منابع اعتباری به طرح های بنگاه های کوچک موضوع این آیین نامه اختصاص دهد.

 1388  1387  1386  1385  1384 سال 
 50  50  50  35  20  درصد


تبصره 1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و اموراجتماعی مکلفند با همکاری سایر دستگاههای اجرایی بخشی مرتبط ، در 15 اسفند ماقبل هر سال سهمیه اعتباری هر استان برای سال بعد را با توجه به مزیت های اقتصادی، استعدادها و میزان عدم برخورداری و بیکاری استان ها تعیین و ابلاغ کند، تعیین سهمیه اعتباری هر استان برای سال 1384 ظرف 15 روز پس از ابلاغ این آیین نامه خواهد شد. سهمیه های تعیین شده با توجه به عملکرد، در فاصله زمانی سه ماهه در صورت لزوم اصلاح خواهد شد.
تبصره 2- شورای برنامه ریزی توسعه استان موظف است با تأکید بر اشتغالزایی بیشتر، سیاستها و جهت گیریهای تسهیلات اعطایی و میزان آورده طرحهای پیشنهادی کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان را که حداقل 10% خواهد بود، تصویب و ابلاغ نماید. در مورد سهم آورده تعاونیها موضوع ماده 12 تصویب نامه شماره 19416/ت33108هـ مورخه 21/4/1384 بر طبق تصویب نامه مذکور عمل خواهد شد.
تبصره 3- بانک مکلف از منابع مالی طرحهای بزرگ صنعتی را از محل باقیمانده تسهیلات بانکی پس از کسر تسهیلات ذکر شده در جدول موضوع ماده (3) این آیین نامه تأمین نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به شناسایی راههای تأمین کسری تسهیلات احتمالی از طریق مراجع قانونی اقدام کند .
 ماده 4- به منظور تشویق و ترغیب بانکها به رعایت مواد تعیین شده توسط بانک برای بانکهای عامل موضوع جدول ماده (3) این آیین در هدایت منابع به فعالیت های موضوع این آیین نامه ، ظرف 15 روز پس از ابلاغ این آئین نامه دستورالعملی توسط سازمان، بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط رئیس بانک ابلاغ می شود.
 ماده 5 - به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آئین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرح ها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی، خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری بانک و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.
تبصره 1 ـ عناصر مربوط به دستورالعمل اجرایی توزیع تسهیلات موضوع ماده (5) این آیین نامه در پانزده اسفند هر سال برای سال بعد با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و به اطلاع فعالان اقتصادی و بانکهای عامل می رسد. این دستورالعمل برای محاسبه و پرداخت یارانه سود و کارمزد فعالیتهایی که در آن سال شروع می شوند معتبر و ملاک عمل می باشد .
تبصره 2- ملاک محاسبه زمان شروع طرح سرمایه گذاری، زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات توسط بانک عامل می باشد .
تبصره 3 ـ سهمیه یارانه سود تسهیلات به نسبت محرومیت و استعداد هر استان در چارچوب دستورالعمل موضوع ماده (5) این آیین نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذیربط تعیین می شود. ماده 6 ـ بانک عامل موظف است پس از دریافت درخواست بنگاههای متقاضی تسهیلات (حاوی مدارک و مستندات مورد نیاز بانک برای بررسی که قبلاً آن را مشخص نموده و در معرض اطلاع عموم قرار داده است)، با بررسی گزارش توجیهی اقتصادی، مالی و فنی طرحها، نظر خود را ظرف 45 روز به متقاضی اعلام می کند.
تبصره 1- بانک عامل مکلف است در اعطای تسهیلات به متقاضیان، قوانین و مقررات مربوط به ایثار گران را کاملاً رعایت کند.
تبصره 2- بانک عامل مکلف است دلایل رد درخواست بنگاهها را به طور مستند به متقاضی و دبیر خانه کار گروه اعلام کند.
 ماده 7 ـ دبیرخانه کارگروه، موظف است ظرف یک ماه، نظر دبیرخانه در زمینه استحقاق، بنگاه در برخورداری از یارانه سود و کارمزد را به بانک اعلام کند.
تبصره ـ عدم اعلام نظر دبیرخانه کارگروه استان تا پایان مهلت مقرر در این ماده به بانک عامل، به منزله تأیید دریافت یارانه سود و کارمزد توسط مجری طرح خواهد بود.
 ماده 8 ـ بنگاههای متقاضی برخورداری از یارانه سود و کارمزد تسهیلات در چارچوب فعالیتها و شرایط دستورالعمل موضوع ماده (5) این آیین نامه، مکلفند خاتمه اجرای طرح و آغاز بهره برداری و فرصتهای اشتغال ایجاد شده را در قالب چارچوبی که توسط دبیر خانه شورای عالی اشتغال اعلام می شود به دبیرخانه مذکور اعلام کنند.
 ماده 9 ـ استانداران موظفند هر سه ماه یک بار گزارشی از میزان اشتغال ایجاد شده ، مربوط به طرحهای به بهره برداری رسیده را برای ارائه به هیأت دولت به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند.
 ماده10 ـ وزارت کار و اموراجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنایع و معادن، برنامه جامع ارتقا، توانمندیهای فنی و حرفه ای متقاضیان تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه را به طوری که در زمینه بنگاهداری، بازار یابی و مدیریت منابع کارآفرینی از حداقل توانمندی برخوردار شوند، تدوین و با همکاری دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی مرتبط به اجرا در آورد.
تبصره ـ در صورت تشخیص دبیر خانه کارگروه ، گذراندن دوره کارآفرینی و کسب مهارت برای مدیران بنگاه الزامی است.
 ماده 11- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی، جدول تفصیلی معافیتهای قانونی مالیاتی برای طرحهای موضوع ماده (5) این آیین نامه در بخشهای مختلف را تدوین و اعلام کند.
 ماده 12- سازمان مکلف است اعتبار مورد نیاز برای تامین یارانه سود کارمزد و پرداختهای تشویقی به نظام بانکی را سالانه بر آورد و در لوایح بودجه سنواتی پادار کند.

دی ان ان