fa-IRen-US
Search
Monday, June 17, 2024
Menu

پیشگفتــــــار :
 مجموعه پرسش و پاسخ حاضر حاوی سئوالاتی است که عموما توسط علاقمنـدان به سرمایه گذاری درجمهوری اسلامی ایران مطرح می شود. امید است پاسخ های ارائه شده این امکان را فراهم سازد تا اینگونه علاقمندان ضمن آگاهی یافتن از سیاست سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران، اطلاعات جامعی پیرامون چارچوب قانونی پذیرش سرمایه گذاریها همینطور چگونگی طی مراحل اخذ مجوز مربوطه بدست آورند. اگرچه ممکن است برخی از سئوالات لزوما ارتباط مستقیمی با مقوله سرمایه گذاری خارجی نداشته باشد، لیکن از آنجائیکه تهیه مجموعه ای جامع مد نظر بوده است سعی گردید تا کلیه سئوالات محتمل در یکجا گردآوری شود. بدیهی است که سرمایه گذاران ممکن است به اطلاعات دقیق تری در باب هرموضوع نیاز داشته باشند که دراین صورت علاوه بر مراجعه به سایر انتشارات این سازمان بویژه راهنمای سرمایه گذاری خارجی در ایران، می توانند بطور مستقیم با این  سازمان مکاتبـه و یا ملاقات حضوری داشته باشند. به جهت تسهیل در یافتن پاسخها به خوانندگان مجموعه توصیه می شود ابتدا به فهرست موضوعی مراجعه و پاسخ سئوالات خود را در بخش مربوطه جستجو کنند.


{ فصل اول - اطلاعات عمومی  }
{ فصل دوم  - قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی }
{ فصل سوم - نظام پذیرش }
{ فصل چهارم - سرمایه خارجی }
{ فصل پنجم - انتقالات ارزی }
{ فصل ششم - مسائل مالیاتی و گمرکی }
{ فصل هفتم - تسـهیلات و معافیتهـای مالیـاتی و گمـرکی }
{ فصل هشتم - تسهیلات ورود و اقامت }
{ فصل نهم - متفرقه }
دی ان ان